Posts Tagged ‘Redis’

Hash slot trong redis cluster

Posted: Tháng Bảy 22, 2020 in Redis
Thẻ:,

– Các keys trong redis cluster được chia dựa vào hash slots

– Không gian keys được chia tách vào 16384 slots. Nghĩa là mỗi keys sẽ được hash ra đúng 1 slot mà nằm trong khoảng slot 0 – 16383.

– Mỗi node master trong redis cluster chứa dải subnet của 16384 slots.

Cách để check dải slot được chia cho các master node trong redis cluster

192.168.1.240:30001> CLUSTER slots
1) 1) (integer) 0
  2) (integer) 5460
  3) 1) "192.168.1.240"
   2) (integer) 30001
   3) "ec0466eeb7edb0deae4353eb58b2b62fa08cebdc"
  4) 1) "192.168.1.240"
   2) (integer) 30005
   3) "dc339a5cd280e0c6f01c888b53fad47413901e62"
2) 1) (integer) 5461
  2) (integer) 10922
  3) 1) "192.168.1.240"
   2) (integer) 30002
   3) "2779c5213cb74c65eceba610343d5874293f64b7"
  4) 1) "192.168.1.240"
   2) (integer) 30006
   3) "c8e69985828e93aae89d11209ca354317cfd2750"
3) 1) (integer) 10923
  2) (integer) 16383
  3) 1) "192.168.1.240"
   2) (integer) 30004
   3) "db45412db67d396a14e2c8d3739edd484ca61756"
  4) 1) "192.168.1.240"
   2) (integer) 30003
   3) "6ab26291da1a86e178a27fdffc09724890fcdaa0"

Ở đây, ta thấy dải:

0-5460 slot được chưa cho master node 192.168.1.240:30001

5461-10922 slot được chưa cho master node 192.168.1.240:30002

10923-16383 slot được chưa cho master node 192.168.1.240:30004

– Cách để check keys có hash slot là gì trong redis cluster, sử dụng cú pháp sau:

>CLUSTER KEYSLOT “keyname”

ví dụ:

192.168.1.240:30001> CLUSTER KEYSLOT "key1"
(integer) 9189

Nghĩa là “key1” nằm trong slot 9189

Mà slot 9189 nằm trong range slot của master 192.168.1.240:30002, vì vậy “key1” sẽ nằm trong master này.

Tham khảo phần cấu hình redis_exporter cho nhiều redis instances tại:

https://github.com/oliver006/redis_exporter#prometheus-configuration-to-scrape-multiple-redis-hosts

Chúng ta thực hiện cấu hình redis_exporter trên một server bất kỳ mà có thể được phép connect đến các redis instances và thực hiện scrape.

Ở đây tôi thực hiện cấu hình redis_exporter trên prometheus server

Mô hình thực hiện thực hiện như sau:

Redis_exporter: 192.168.1.111

Redis instances:
– 192.168.1.112:30001
– 192.168.1.112:30002
– 192.168.1.113:30001
– 192.168.1.113:30002
– 192.168.1.114:30001
– 192.168.1.114:30002

Cấu hình Redis exporter

Cấu hình redis_exporter trên prometheus (192.168.1.111)

Step1: Download và cài đặt redis exporter

cd /opt
wget https://github.com/oliver006/redis_exporter/releases/download/v1.5.0/redis_exporter-v1.5.0.linux-amd64.tar.gz
tar zxvf redis_exporter-v1.5.0.linux-amd64.tar.gz
mv redis_exporter-v1.5.0.linux-amd64/redis_exporter /usr/bin/

Step2: Chạy redis exporter như dịch vụ systemd

 • Tạo user chạy redis exporter

useradd -rs /bin/false prometheus

 • Tạo tệp tin /etc/systemd/system/redis_exporter.service
cat >/etc/systemd/system/redis_exporter.service<<EOF
[Unit]
Description=Redis Exporter
Documentation=https://github.com/oliver006/redis_exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=prometheus
Group=prometheus
ExecReload=/bin/kill -HUP \$MAINPID
ExecStart=/usr/bin/redis_exporter \
 --log-format=txt \
 --namespace=redis \
 --web.listen-address=:9121 \
 --web.telemetry-path=/metrics \
 --redis.addr=

SyslogIdentifier=redis_exporter
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Chú ý: Ở đây chúng ta thêm flag --redis.addr= với giá trị trống, để nó sẽ lấy một giá trị target khác mà chúng ta có thể chỉ định sau, thay vì lấy giá trị instance mặc định localhost:6379. Còn nếu muốn chỉ định một redis instance cụ thể, ví dụ 192.168.1.112:30001, khi đó thêm --redis.addr=192.168.1.112:30001

Step3: Start redis exporter service

systemctl daemon-reload
systemctl start redis_exporter.service
systemctl enable redis_exporter.service

Cấu hình trên Prometheus server

Thêm job cho redis_exporter và redis_exporter_targerts với nội dung sau được thêm vào tệp tin /etc/prometheus/prometheus.yml

 ## Redis Exporter
 - job_name: 'redis_exporter_targets'
  static_configs:
   - targets:
    - redis://192.168.1.112:30001
    - redis://192.168.1.112:30002
    - redis://192.168.1.113:30001
    - redis://192.168.1.113:30002
    - redis://192.168.1.114:30001
    - redis://192.168.1.114:30002
  metrics_path: /metrics
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: __param_target
   - source_labels: [__param_target]
    target_label: instance
   - target_label: __address__
    replacement: 192.168.1.111:9121
 - job_name: redis_exporter
  static_configs:
   - targets: ['192.168.1.111:9121']

Trong đó:

job redis_exporter_targets, chúng ta sẽ thêm các redis instances sẽ được scrape bởi redis_exporter. Với 192.168.1.111:9121 là thông tin của redis_exporter
job redis_exporter, chúng ta khai báo thông tin của redis_exporter sẽ scrape các redis instances

check cấu hình prometheus

promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml 
Checking /etc/prometheus/prometheus.yml
 SUCCESS: 8 rule files found

Cuối cùng, thực hiện restart prometheus

systemctl restart prometheus

Kiểm tra thông tin các metrics được thu thập

curl http://192.168.1.111:9121/metrics?target=redis://192.168.1.112:30001
# HELP redis_allocator_active_bytes allocator_active_bytes metric
# TYPE redis_allocator_active_bytes gauge
redis_allocator_active_bytes 7.279120384e+09
# HELP redis_allocator_allocated_bytes allocator_allocated_bytes metric
# TYPE redis_allocator_allocated_bytes gauge
redis_allocator_allocated_bytes 6.810155368e+09
# HELP redis_allocator_resident_bytes allocator_resident_bytes metric
# TYPE redis_allocator_resident_bytes gauge
redis_allocator_resident_bytes 7.376330752e+09
# HELP redis_aof_current_rewrite_duration_sec aof_current_rewrite_duration_sec metric
# TYPE redis_aof_current_rewrite_duration_sec gauge
redis_aof_current_rewrite_duration_sec -1
# HELP redis_aof_enabled aof_enabled metric
# TYPE redis_aof_enabled gauge
redis_aof_enabled 0
# HELP redis_aof_last_bgrewrite_status aof_last_bgrewrite_status metric
# TYPE redis_aof_last_bgrewrite_status gauge
redis_aof_last_bgrewrite_status 1
# HELP redis_aof_last_cow_size_bytes aof_last_cow_size_bytes metric
# TYPE redis_aof_last_cow_size_bytes gauge
redis_aof_last_cow_size_bytes 0
# HELP redis_aof_last_rewrite_duration_sec aof_last_rewrite_duration_sec metric
# TYPE redis_aof_last_rewrite_duration_sec gauge
redis_aof_last_rewrite_duration_sec -1
# HELP redis_aof_last_write_status aof_last_write_status metric
# TYPE redis_aof_last_write_status gauge
redis_aof_last_write_status 1
# HELP redis_aof_rewrite_in_progress aof_rewrite_in_progress metric
# TYPE redis_aof_rewrite_in_progress gauge
redis_aof_rewrite_in_progress 0
# HELP redis_aof_rewrite_scheduled aof_rewrite_scheduled metric
# TYPE redis_aof_rewrite_scheduled gauge
redis_aof_rewrite_scheduled 0
# HELP redis_blocked_clients blocked_clients metric
# TYPE redis_blocked_clients gauge
redis_blocked_clients 3
# HELP redis_client_recent_max_input_buffer_bytes client_recent_max_input_buffer_bytes metric
# TYPE redis_client_recent_max_input_buffer_bytes gauge
redis_client_recent_max_input_buffer_bytes 2
# HELP redis_client_recent_max_output_buffer_bytes client_recent_max_output_buffer_bytes metric
# TYPE redis_client_recent_max_output_buffer_bytes gauge
redis_client_recent_max_output_buffer_bytes 0
# HELP redis_cluster_current_epoch cluster_current_epoch metric
# TYPE redis_cluster_current_epoch gauge
redis_cluster_current_epoch 8
# HELP redis_cluster_enabled cluster_enabled metric
# TYPE redis_cluster_enabled gauge
redis_cluster_enabled 1
...

Visualize trên grafana

Có thể sử dụng redis dashboard để xem trực quan trên grafana: https://grafana.com/grafana/dashboards/763

Dưới đây là hình ảnh grafana tôi đang dùng để monitor cho redis cluster

Redis cluster với nhiều master node

Posted: Tháng Mười Một 3, 2019 in Redis
Thẻ:

About Redis

Redis thường được gọi là máy chủ cấu trúc dữ liệu, có thể được sử dụng như một database, cache hoặc message broker. Nó lưu trữ dữ liệu kiểu key-value. Redis hỗ rất nhiều kiểu cấu trúc dữ liệu như Strings, Lists, Sets, Sorted Sets, Hashes, HyperLogLogs, Bitmaps

Cấu trúc dữ liệu được đưa vào Redis có một số thuộc tính đặc biệt sau:

 • Redis quan tâm đến phần lưu trữ dữ liệu trên disk, ngay cả khi chúng đang thực hiện việc xử lý trong memory. Nghĩa là Redis có thể vừa xử lý nhanh thông qua memory, và cũng an toàn hơn khi data đã lưu ở trên disk.

 • Redis sử dụng ít memory hơn khi so sánh với các language khác có cùng mô hình cấu trúc dữ liệu

 • Redis cung cấp đầy đủ các tính năng như replication, cluster, high available

About Redis Cluster

Redis cluster cung cấp cách thức cài đặt redis mà dữ liệu tự động sharding qua nhiều node redis.

Redis cluster cung cấp vài cấp độ phân vùng dữ liệu mà cho phép tiếp tục thao tác dữ liệu khi một vài redis nodes lỗi hoặc không có sẵn (Tất nhiên vì một số node redis lỗi hoặc không thể giao tiếp được nên thao tác lấy dữ liệu từ ứng dụng đến redis sẽ chậm). Tuy nhiên cluster dừng thao tác khi có số lượng lỗi lớn như nhiều master node lỗi chẳng hạn.

Install redis cluster from source

Requirement: Redis-3.0+

03 nodes:

 • node01: 192.168.10.111
 • node02: 192.168.10.112
 • node03: 192.168.10.113

Step1: Download script

 • Thực hiện download script đến 03 nodes

Thực hiện download source tại: https://github.com/antirez/redis.

Phiên bản hiện tại là 5. Ở đây, chúng ta thực hiện với phiên bản thấp hơn là 4.0

cd /opt/
wget https://github.com/antirez/redis/archive/4.0.11.tar.gz
tar zxvf 4.0.11.tar.gz
mv redis-4.0.11 redis

Step2: Build redis

Chúng ta thực hiện build redis trước khi create instance và cluster

cd /opt/redis
make
make test

Step3: Tạo instance trên node01

Chúng ta sử script create-cluster để tạo instance và cluster thay vì thao tác thủ công.

 • Thực hiện sửa tệp cấu hình redis trên node01

cd /opt/redis/utils/create-cluster

Chúng ta sửa tệp create-cluster với một số nội dung sau cho phù hợp với nhu cầu (read from create-cluster). Với một số chú ý như sau:

 • NODES=3 Số node cần create cluster
 • REPLICAS=1 nghĩa là sẽ tạo 01 slave với mỗi node master tạo ra.
 • BIND_HOST=192.168.10.X Gán địa chỉ IP để cho phép giao tiếp với các nodes trong cluster (mặc định BIND_HOST=127.0.0.1, vì vậy chỉ có thể truy cập chính node đó)

Ngoài ra thêm giá trị tùy chọn --protected-mode no --bind $BIND_HOST --maxmemory 5120mb khi tạo instance. Với ý nghĩa như sau:

 • protected-mode no –> Thiết lập chế độ không yêu cầu authentication, cho test
 • bind $BIND_HOST –> Gán giá trị địa chỉ IP cho node
 • maxmemory 5120mb –> Thiết lập giá trị lưu trữ in-memory cho redis là 5120mb

Thực hiện start create-cluster để tạo instance

./create-cluster start

Check instances đang chạy

netstat -ntlp

 • Check version của redis

/opt/redis/src/redis-cli -h 192.168.10.111 -p 30001 -v

Copy nội dung tệp create-cluster đến 02 nodes còn lại

scp create-cluster root@192.168.10.112:/opt/redis/utils/create-cluster
scp create-cluster root@192.168.10.113:/opt/redis/utils/create-cluster

Step4: Thực hiện chạy redis trên 02 nodes còn lại

Sửa nội dung tệp cấu hình create-cluster

Thay giá trị BIND_HOST=192.168.10.112BIND_HOST=192.168.10.113 tương ứng với IP của redis server đang cấu hình

Start redis

./create-cluster start

Step5: Thực hiện tạo cluster và replicas

Sau khi tạo và chạy các instances, chúng ta thực hiện tạo cluster với replicas cho redis. Với phiên bản redis 5, chúng ta dễ dàng thực hiện tạo cluster với dòng lệnh redis-cli. Đối với redis version 3 hoặc 4, chúng ta sử dụng công cụ dòng lệnh cũ hơn là redis-trib.rb. Để chạy được redis-trib.rb, chúng ta cần cài đặt redis gem

 • Install RVM

rvm( Ruby version manager) dùng quản lý gói ruby. Mặc định trong repo của centos 7 chỉ có sẵn ruby-2.0. Trong khi yêu cầu về cài đặt redis các version sau này yêu cầu ruby bản cao hơn 2.3+.

curl -sSL https://rvm.io/mpapis.asc | gpg2 --import -
curl -sSL https://rvm.io/pkuczynski.asc | gpg2 --import -
curl -L get.rvm.io | bash -s stable
 • Load RVM environment
source /etc/profile.d/rvm.sh
rvm reload
 • Install ruby

Tùy thuộc vào nhu cầu để cài phiên bản ruby phù hợp. Ở đây, tôi cài đặt ruby-2.6.

rvm install 2.6

 • Install gem và redis
yum install gem -y
gem install redis
 • Thực hiện tạo cluster cho replicas với 6 nodes (03 masters và 03 slaves)
./create-cluster create
>>> Creating cluster
>>> Performing hash slots allocation on 6 nodes...
Using 3 masters:
192.168.1.223:30001
192.168.1.223:30002
192.168.1.223:30003
Adding replica 192.168.1.223:30005 to 192.168.1.223:30001
Adding replica 192.168.1.223:30006 to 192.168.1.223:30002
Adding replica 192.168.1.223:30004 to 192.168.1.223:30003
>>> Trying to optimize slaves allocation for anti-affinity
[WARNING] Some slaves are in the same host as their master
M: 81d8753dcb0e6c6022312511969373aeb580e119 192.168.1.223:30001
slots:0-5460 (5461 slots) master
M: 1285aab406fb15c4f08c1950fb909fef551e9cc6 192.168.1.223:30002
slots:5461-10922 (5462 slots) master
M: a613930c2c310008dfa6ca58e4ed10e9e015badc 192.168.1.223:30003
slots:10923-16383 (5461 slots) master
S: 70ef3ed73afada2484d678cb186e89aec95e6602 192.168.1.223:30004
replicates 1285aab406fb15c4f08c1950fb909fef551e9cc6
S: e648bad5eaed144c4339120f779d771ce386c7a7 192.168.1.223:30005
replicates a613930c2c310008dfa6ca58e4ed10e9e015badc
S: 44fe5f17f9ae41649b3a3fbd88cfcb5c36230fd5 192.168.1.223:30006
replicates 81d8753dcb0e6c6022312511969373aeb580e119
Can I set the above configuration? (type 'yes' to accept): yes
>>> Nodes configuration updated
>>> Assign a different config epoch to each node
>>> Sending CLUSTER MEET messages to join the cluster
Waiting for the cluster to join..
>>> Performing Cluster Check (using node 192.168.1.223:30001)
M: 81d8753dcb0e6c6022312511969373aeb580e119 192.168.1.223:30001
slots:0-5460 (5461 slots) master
1 additional replica(s)
M: 1285aab406fb15c4f08c1950fb909fef551e9cc6 192.168.1.223:30002
slots:5461-10922 (5462 slots) master
1 additional replica(s)
M: a613930c2c310008dfa6ca58e4ed10e9e015badc 192.168.1.223:30003
slots:10923-16383 (5461 slots) master
1 additional replica(s)
S: e648bad5eaed144c4339120f779d771ce386c7a7 192.168.1.223:30005
slots: (0 slots) slave
replicates a613930c2c310008dfa6ca58e4ed10e9e015badc
S: 44fe5f17f9ae41649b3a3fbd88cfcb5c36230fd5 192.168.1.223:30006
slots: (0 slots) slave
replicates 81d8753dcb0e6c6022312511969373aeb580e119
S: 70ef3ed73afada2484d678cb186e89aec95e6602 192.168.1.223:30004
slots: (0 slots) slave
replicates 1285aab406fb15c4f08c1950fb909fef551e9cc6
[OK] All nodes agree about slots configuration.
>>> Check for open slots...
>>> Check slots coverage...
[OK] All 16384 slots covered.

Step6: Thực hiện kiểm tra thông tin cluster

 • Truy cập redis với tool redis-cli

/opt/redis/src/redis-cli -h 192.168.10.111 -p 30001

 • Check thông tin tổng quan của cluster
192.168.10.111:30001> INFO
#Server
redis_version:4.0.11
redis_git_sha1:00000000
redis_git_dirty:0
redis_build_id:3020d12947b9f562
redis_mode:cluster
os:Linux 3.10.0-957.5.1.el7.x86_64 x86_64
arch_bits:64
multiplexing_api:epoll
atomicvar_api:atomic-builtin
gcc_version:4.8.5
process_id:9043
run_id:3a28ff03429ad6123e3fdcd89638ada4b5ff53c6
tcp_port:30001
uptime_in_seconds:3504
uptime_in_days:0
hz:10
lru_clock:413144
executable:/root/redis/src/redis-server
config_file:

#Clients
connected_clients:1
client_longest_output_list:0
client_biggest_input_buf:0
blocked_clients:0

#Memory
used_memory:2642048
used_memory_human:2.52M
used_memory_rss:10076160
used_memory_rss_human:9.61M
used_memory_peak:2681768
used_memory_peak_human:2.56M
used_memory_peak_perc:98.52%
used_memory_overhead:2560504
used_memory_startup:1445368
used_memory_dataset:81544
used_memory_dataset_perc:6.81%
total_system_memory:3973615616
total_system_memory_human:3.70G
used_memory_lua:37888
used_memory_lua_human:37.00K
maxmemory:5368709120
maxmemory_human:5.00G
maxmemory_policy:noeviction
mem_fragmentation_ratio:3.81
mem_allocator:jemalloc-4.0.3
active_defrag_running:0
lazyfree_pending_objects:0

#Persistence
loading:0
rdb_changes_since_last_save:2
rdb_bgsave_in_progress:0
rdb_last_save_time:1560690832
rdb_last_bgsave_status:ok
rdb_last_bgsave_time_sec:1
rdb_current_bgsave_time_sec:-1
rdb_last_cow_size:6467584
aof_enabled:1
aof_rewrite_in_progress:0
aof_rewrite_scheduled:0
aof_last_rewrite_time_sec:-1
aof_current_rewrite_time_sec:-1
aof_last_bgrewrite_status:ok
aof_last_write_status:ok
aof_last_cow_size:0
aof_current_size:81
aof_base_size:0
aof_pending_rewrite:0
aof_buffer_length:0
aof_rewrite_buffer_length:0
aof_pending_bio_fsync:0
aof_delayed_fsync:0

#Stats
total_connections_received:11
total_commands_processed:3301
instantaneous_ops_per_sec:1
total_net_input_bytes:174311
total_net_output_bytes:112410
instantaneous_input_kbps:0.04
instantaneous_output_kbps:0.00
rejected_connections:0
sync_full:1
sync_partial_ok:0
sync_partial_err:1
expired_keys:0
expired_stale_perc:0.00
expired_time_cap_reached_count:0
evicted_keys:0
keyspace_hits:0
keyspace_misses:0
pubsub_channels:0
pubsub_patterns:0
latest_fork_usec:649
migrate_cached_sockets:0
slave_expires_tracked_keys:0
active_defrag_hits:0
active_defrag_misses:0
active_defrag_key_hits:0
active_defrag_key_misses:0
#Replication
role:master
connected_slaves:1
slave0:ip=192.168.1.223,port=30006,state=online,offset=1036,lag=1
master_replid:80dcd3540523da23fb78280576aaa609a45eaf2b
master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
master_repl_offset:1036
second_repl_offset:-1
repl_backlog_active:1
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:1
repl_backlog_histlen:1036

#CPU
used_cpu_sys:1.26
used_cpu_user:0.64
used_cpu_sys_children:0.00
used_cpu_user_children:0.00

#Cluster
cluster_enabled:1

#Keyspace

Khi đó ta thấy các thông tin về redis như: version, connect, cpu, memory, ..

 • Check thông tin replication
192.168.10.111:30001> info replication
#Replication
role:master
connected_slaves:1
slave0:ip=192.168.10.112,port=30002,state=online,offset=4463,lag=0
master_replid:80dcd3540523da23fb78280576aaa609a45eaf2b
master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
master_repl_offset:4463
second_repl_offset:-1
repl_backlog_active:1
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:1
repl_backlog_histlen:4463

Ở đây, ta thấy bind port hiện tại 192.168.10.111:30001 có vai trò là master và có 01 slave0 đang connect là 192.168.10.112:30002

Check benchmark

redis-benchmark -h localhost -p 30001 -q -n 1000 -c 10 -P 5

Ý nghĩa:

Chạy redis-benchmark ở chế độ quiet, thực hiện tổng 1000 requests, chạy với 10 kết nối song song và pipepline 5 requests.

kết quả:

PING_INLINE: 142857.14 requests per second
PING_BULK: 166666.67 requests per second
SET: 124999.99 requests per second
GET: 124999.99 requests per second
INCR: 124999.99 requests per second
LPUSH: 111111.12 requests per second
RPUSH: 124999.99 requests per second
LPOP: 124999.99 requests per second
RPOP: 124999.99 requests per second
SADD: 142857.14 requests per second
HSET: 142857.14 requests per second
SPOP: 142857.14 requests per second
LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 142857.14 requests per second
LRANGE_100 (first 100 elements): 43478.26 requests per second
LRANGE_300 (first 300 elements): 15873.02 requests per second
LRANGE_500 (first 450 elements): 8695.65 requests per second
LRANGE_600 (first 600 elements): 7042.25 requests per second
MSET (10 keys): 111111.12 requests per second

HA redis sentinel sử dụng HAProxy

Posted: Tháng Một 16, 2019 in HAProxy, Redis
Thẻ:, , ,

Trong phần trước “Redis cluster với sentinel“, chúng ta đã cài đặt và cấu hình redis cluster mà sử dụng sentinel. Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng HAProxy để cấu hình chạy HA cho redis sentinel.

redis ha with haproxy

Mô hình thực hiện gồm:

01 server HAProxy có địa chỉ: 192.168.10.186

03 redis server cấu hình cluster sử dụng sentinel, với địa chỉ IP là:

Redis master: 192.168.10.111

Redis slaves: 192.168.10.112 và 192.168.10.113

Thừa nhận đã cài đặt và cấu hình redis sentinel cho 03 redis server. Có thể tham khảo bài viết cài đặt  “Redis cluster với sentinel”  hoặc sử dụng bash script sau: “Script for Install and configure Redis cluster + Sentinel

Cấu hình HAProxy

Nếu HAProxy chỉ dành riêng cho phục vụ cho redis (ở đây chỉ dùng mode tcp, không sử dụng mode http), chúng ta có thêm các phần sau trong phần proxy của tệp cấu hình haproxy.cfg

defaults redis
  mode tcp
  timeout connect 10s
  timeout server 30s
  timeout client 30s
frontend redis-in
  bind *:6380
  default_backend redis-backend
backend redis-backend
  option tcp-check
  tcp-check connect
  tcp-check send PING\r\n
  tcp-check expect string +PONG
  tcp-check send info\ replication\r\n
  tcp-check expect string role:master
  tcp-check send QUIT\r\n
  tcp-check expect string +OK
  server redis1 192.168.10.111:6379 check inter 1s
  server redis2 192.168.10.112:6379 check inter 1s
  server redis3 192.168.10.113:6379 check inter 1s

Ở đây, chúng ta sẽ cấu hình phần proxy của HAProxy thành 3 phần: defaults, frontend và backend

– phần defaults: chúng ta sử dụng để thiết lập các thông số chung cho các phần còn lại. Trong đó, khai báo mode mà haproxy sẽ thực hiện là “tcp”. Các giá trị timeout ở đây là thiết lập time giữa nội bộ app, haproxy và redis, vì vậy tùy thuộc vào hiệu năng của server mà ta thiết lập timeout cho phù hợp.

– phần frontend: thiết lập thông tin IP và port 3680 sẽ gán cho HAProxy mà chấp nhận yêu cầu kết nối từ app. Cấu hình cho HAProxy sẽ pass mặc định đến phần backend redis

– phần backend: thiết lập nhóm redis server, sử dụng tcp-check (thực hiện tuần tự  tcp send/expect) để kiểm tra hoạt động và role của redis. Chỉ có redis master có quyền write, vì vậy chúng ta cấu hình chỉ thực hiện route đến redis master khi app yêu cầu kết nối. Tất nhiên chúng ta có thể cấu hình check hệ thống redis mà bỏ qua tcp-check giá trị master, khi đó nếu không có giá trị redis master nó vẫn có thể read được từ redis slave (nhưng sẽ xảy ra lỗi khi có yêu cầu write). Ví dụ:

backend redis-backend
  option tcp-check
  tcp-check connect
  tcp-check send PING\r\n
  tcp-check expect string +PONG
  server redis1 192.168.10.111:6379 check inter 1s
  server redis2 192.168.10.112:6379 check inter 1s
  server redis3 192.168.10.113:6379 check inter 1s

Chúng ta có thể thiết lập cấu hình 3 phần trên (default, frontend, backend) vào một phần “listen” trong HAProxy. Thiết lập cấu hình như sau:

listen redis
  bind *:6380
  mode tcp
  timeout connect 10s
  timeout server 30s
  timeout client 30s
  option tcp-check
  tcp-check send PING\r\n
  tcp-check expect string +PONG
  tcp-check send info\ replication\r\n
  tcp-check expect string role:master
  tcp-check send QUIT\r\n
  tcp-check expect string +OK
  server redis1 192.168.10.111:6379 check inter 1s
  server redis2 192.168.10.112:6379 check inter 1s
  server redis3 192.168.10.113:6379 check inter 1s

Khi đó chúng ta có tệp /etc/haproxy/haproxy.cfg đầy đủ như sau:

# Global settings
global
    pidfile   /var/run/haproxy.pid
    maxconn 10000
    user haproxy
    group haproxy
    daemon
    quite
    stats socket /var/lib/haproxy/stats
    log 127.0.0.1  local0
## Statistics settings
listen statistics
    bind *:1986
    stats enable
    stats hide-version
    stats realm Haproxy\ Statistics
    stats uri /stats
    stats refresh 30s
    stats auth keepwalking86:ILoveVietnam$
## Redis HA
listen redis
    bind *:6380
    mode tcp
    timeout connect 10s
    timeout server 30s
    timeout client 30s
    option tcp-check
    tcp-check send PING\r\n
    tcp-check expect string +PONG
    tcp-check send info\ replication\r\n
    tcp-check expect string role:master
    tcp-check send QUIT\r\n
    tcp-check expect string +OK
    server redis1 192.168.10.111:6379
    server redis2 192.168.10.112:6379
    server redis3 192.168.10.113:6379

Thực hiện start haproxy và tạo vòng lặp kiểm tra thông tin replication khi sử dụng HAProxy

for i in {1..3}; do redis-cli -p 6380 info replication; done

check redis ha with haproxy

Ta thấy mỗi lần truy vấn đến 192.168.10.186 với port 3680, giá trị trả về cho role hiện tại là master và có 02 slave được connect.

Redis cluster với sentinel

Posted: Tháng Một 11, 2019 in Redis
Thẻ:, ,

Có nhiều công cụ hỗ trợ cho tạo redis cluster như: Sentinel, Dynomite, Reborn, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng sentinel (một tính năng có sẵn trong redis) để thực hiện giám sát trạng thái hoạt động của redis cluster và thực hiện failover tự động. Đảm bảo rằng hệ thống redis sẽ vẫn hoạt động khi có một trong số các redis server trong cụm cluster down.redis cluster with sentinel

Mô hình thực hiện gồm 03 redis server. Trong đó:

 • 01 redis master: 192.168.10.111

 • 02 redis slave: 192.168.10.112 và 192.168.10.186

Một số công việc cần thực hiện: cài đặt redis, cấu hình redis sentinel.

1. Cài đặt và cấu hình Redis từ source

Step1: Installing redis

cd /opt
curl -O http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz
tar xzvf redis-stable.tar.gz cd redis-stable
make
cp src/redis-cli /usr/bin/redis-cli
cp src/redis-server /usr/bin/redis-server

Step2: Configure redis

 • Tạo thư mục chứa cấu hình redis

sudo mkdir /etc/redis

 • Copy tệp mẫu redis.conf

sudo cp /opt/redis-stable/redis.conf /etc/redis

 • Sửa đổi tệp /etc/redis/redis.conf với thay đổi sau

Sử dụng supervised với hệ thống systemd. Chỉ định cố định thư mục chứa dump redis

sed -i 's/supervised no/supervised systemd/' /etc/redis/redis.conf
sed -i 's/dir .\//dir \/var\/lib\/redis/' /etc/redis/redis.conf

Sử dụng thông tin cho bash:

mkdir /etc/redis
cp /opt/redis-stable/redis.conf /etc/redis
sed -i 's/supervised no/supervised systemd/' /etc/redis/redis.conf
sed -i 's/dir .\//dir \/var\/lib\/redis/' /etc/redis/redis.conf
sed -i '/bind 127.0.0.1/c\bind 0.0.0.0' /etc/redis/redis.conf

Step3: Thiết lập redis chạy với systemd

Tạo tệp redis.service với thông tin sau để chạy với hệ thống systemd

cat >/etc/systemd/system/redis.service <<EOF
[Unit]
Description=Redis In-Memory Data Store
After=network.target

[Service]
User=redis
Group=redis
ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
ExecStop=/usr/bin/redis-cli shutdown
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Tạo redis user và group để chạy redis

adduser --system --no-create-home redis
mkdir /var/lib/redis
chown redis:redis /var/lib/redis
chmod 770 /var/lib/redis

Start và enable redis service

systemctl start redis.service
systemctl enable redis.service

2. Redis cluster with redis-sentinel

Yêu cầu: Cài đặt redis trên 03 server. Mở firewall cho các port 6379 và 26389

Step1: Cấu hình replication

Chúng ta thiết lập cấu hình nhân bản redis trên các máy redis slave

Thực hiện thêm dòng sau vào tệp cấu hình redis.conf trên các máy redis slave:

echo 'slaveof 192.168.10.111 6379' >>/etc/redis/redis.conf
systemctl restart redis.service

Ở đây “slaveof” được sử dụng để thông báo cho redis cluster là server nào làm master và server nào được sử dụng làm slave. Khai báo thông tin master server là 192.168.10.111

Check thông tin replication trên một trong các redis server

redis-cli info replication

redis-cli info replication

Chúng ta thấy vai trò hiện tại của server02 là slave và địa chỉ IP của master hiện tại là 192.168.10.111.

 • Tạo cập key để kiểm tra
redis-cli
127.0.0.1:6379>set key value
127.0.0.1:6379> SET key1 "Hello world!"
OK
127.0.0.1:6379> SET key "Value"
OK

Trên các máy slave thực hiện get key

[root@server02 redis-stable]# redis-cli 
127.0.0.1:6379> GET *
(nil)
127.0.0.1:6379> KEYS *
1) "key"
2) "key1"
127.0.0.1:6379> get key1
"Hello world!"
127.0.0.1:6379>

Step2: Configure redis sentinel

Trên 03 redis server, tạo tệp sentinel.conf trong thư mục /etc/redis/ với nội dung sau:

cat >/etc/redis/sentinel.conf<<EOF
daemonize yes
pidfile '/var/run/redis/redis-sentinel.pid'
logfile '/var/log/redis/redis-sentinel.log'
bind 0.0.0.0
port 26379
sentinel monitor mymaster 192.168.10.111 6379 2
sentinel down-after-milliseconds mymaster 2000
sentinel failover-timeout mymaster 60000
sentinel parallel-syncs mymaster 1
EOF

Ở đây, chúng ta cấu hình redis-sentinel trên mỗi redis server với cùng các thông tin sau:

 • Thiết lập redis cluster với tên “mymaster”. Chỉ định server 192.168.10.111 làm master hiện tại.
 • down-after-milliseconds: thiết lập khoảng thời gian mili giây mà master server không phản hồi, khi đó nó được xác định là down.
 • failover-timeout: khoảng thời gian mà failover lần tiếp theo sau khi thực hiện failover trước đó bị lỗi.
 • parallel-syncs: thiết lập số slave mà có thể được cấu hình lại để sử dụng master mới sau khi failover tại một thời điểm. Ở đây, chúng ta thiết lập tại một thời điểm chỉ một slave được sử dụng.

Step3: Start redis-sentinel

Chúng ta có thể tạo systemd cho redis-sentinel. Thực hiện tạo tệp như sau:

cat >/etc/systemd/system/redis-sentinel.service<<EOF
[Unit]
Description=Redis Sentinel
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/sentinel.conf --sentinel --daemonize no
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Thực hiện start và enable redis-sentinel với systemd

systemctl start redis-sentinel
systemctl enable redis-sentinel

Step4: Check redis-sentinel

 • Kiểm tra log redis-sentinel

redis log

Khi đó chúng ta thấy redis master hiện tại là 192.168.10.111 và các slave là 192.168.10.112 và 192.168.10.186. Nếu kiểm tra tệp cấu hình sentinel.conf lúc này, trên mỗi redis server tệp sentinel.conf sẽ tự động cập nhật thông tin cấu hình cuối và nội dung sẽ gồm thông tin các redis server còn lại mà sentinel sẽ giám sát và current-epoch 0.

 • Kiểm tra redis nào hiện tại đang là master

Chúng ta có thể thực hiện kiểm tra với dòng lệnh sau trên mất kỳ redis server.

localhost:26379> sentinel get-master-addr-by-name mymaster
1) "192.168.10.111"
2) "6379"
 • Stop redis master và check log trên redis slave
systemctl stop redis.service
tail -f /var/log/redis/redis-sentinel.log

Chúng ta xem log trên từng redis slave sau:

Trên Server 192.168.10.112

redis sentinel log slave01

Trên Server 192.168.10.186

redis sentinel log slave02

Quan sát log, chúng ta thấy tuần tự:

sentinel giám sát thấy master down được đánh dấu lần đầu là +sdown (subjectively down state). Sau khi các redis server, ở đây sử dụng sentinel để giám sát xác nhận redis master đã down thật, khi đó trạng thái được đánh dấu là +odown ( objectively down state). Tiếp theo, sentinel vote (+vote) một sentinel khác mà thực hiện cố gắng failover lần đầu. Chúng ta thấy có quá trình chuyển đổi failover giữa các redis server. Và slave 192.168.10.186 được chọn làm master.

Sử dụng lệnh để check redis server nào hiện tại đang có vai trò là master:

[root@server02 redis-stable]# redis-cli -p 26379
127.0.0.1:26379> SENTINEL get-master-addr-by-name mymaster
1) "192.168.10.186"
2) "6379"

Tham khảo thêm về redis sentinel tại: https://redis.io/topics/sentinel.